คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี สลีวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา