กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปนัดดา คำหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2