แผนบูรณการพฤกษศาสตร์กับสังคมศึกษา ป.2
แผนบูรณการพฤกษศาสตร์กับสังคมศึกษา ป.2

แผนงานและโครงการ

ชื่อแผนงาน                            โครงการประกอบรายวิชาสังคมศึกษา

ชื่องาน/โครงการ                      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

ลักษณะงาน                            โครงการใหม่

สนองนโยบายโรงเรียนข้อ           กลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 2

จุดเน้นที่                               สพฐ.  ส่วนที่ 1  ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1,2

                                          กลยุทธ์โรงเรียนข้อ 4  มาตรฐาน ส. 5.1 (ป.2/1)

 


หลักการและเหตุผล

           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส. 12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษาปีที่ 2 บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สาระ  การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในการสอบถามชื่อศึกษาข้อมูลพรรณไม้พื้นฐานมีการวางแผนการทำงานเห็นคุณค่าและ

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  และตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการพฤกษศาสตร์

           2. เพื่อฝึกทักษะในการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  ไม้  และตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการพฤกษศาสตร์

           3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักเรียน

เป้าหมาย

           ด้านปริมาณ

                     - นักเรียนร้อยละ 85มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  และตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการพฤกษศาสตร์

                     - นักเรียนร้อยละ 100  ได้ลงมือปฏิบัติจริงในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                     - นักเรียนร้อยละ 85เห็นคุณค่า  ความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์พืช

           ด้านคุณภาพ

                     -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  และตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการพฤกษศาสตร์

                     - ผลงานนักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                     - นักเรียนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วิธีดำเนินการ    

ที่

กิจกรรม

วันดำเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ 1 (10), (12)

-การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  และตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการพฤกษศาสตร์

1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.2 เขียนคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา ผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้

1.3 จัดทำแผนการเรียนรู้

1.4 จัดทำสื่อการเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้

1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยการปฏิบัติจริง

1.6 วัดผล  ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

พ.ย. 2559

 

พ.ย. 2559

 

 

พ.ย. 2559

พ.ย. 2559 – มี.ค. 2560

 

 

 

 

300 บาท  งบประมาณโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชลธิชา  แซ่ยั้ง

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ

           ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560

สถานที่ดำเนินการ

           โรงเรียนชูวิชาราษฎร์

 

งบประมาณ

           รายละเอียดวัสดุที่จะจัดซื้อ

           - กระดาษ A4  จำนวน2 ริม  ราคา 150 บาท  รวมเป็นเงิน 300 บาทถ้วน

 

ผู้รับผิดชอบงาน/ โครงการ

           นางสาวชลธิชา  แซ่ยั้ง

 

การติดตามประเมินผล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 

                                                    

 

 

ลงชื่อ................................................................ ผู้เสนอโครงการ

                                                                (...................................................)

                                                               ครู

 

 

 

ลงชื่อ................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                (...................................................)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนชูวิชาราษฎร์