วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์มุ่งมั่นจัดการศึกษา  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยทุกฝ่ายร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษา  พร้อมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้   เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาไทยในอนาคต